Головна Оголошення УВАГА, ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

УВАГА, ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 

 ОРІХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                       ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ                               ПРОЕКТ №_____

   СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

29 вересня 2017 року                                                                     № ____

Про затвердження положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, та міста Оріхівського району

Керуючись п.20 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», ст. ст. 827 – 836 Цивільного кодексу України, з метою врегулювання порядку передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району, Оріхівська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, та міста Оріхівського району (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району.

Голова ради                                                               К.В.Дудніченко

Проект рішення підготовлений

відділом з питань управління об’єктами

спільної власності територіальних громад району

Начальник відділу_________________ О.Л.Губська

Аркуш погодження додається

 

 

                                                                                                                                  Додаток

                                                                                                                                  до рішення районної ради

                                                                                                                                  від 29.09.2017 р. № ___

 

Положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, та міста Оріхівського району

 

I. Загальні положення.

 

1. Це Положення розроблене відповідно до вимог ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 827 – 836 Цивільного кодексу України.

2. Положення передбачає створення єдиного механізму передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району в безоплатне користування (позичку) (далі Положення).

3. В цьому Положенні використовуються наступні терміни :

- безоплатне користування (позичка) – засноване на договорі безоплатне користування майном підприємства, установи та організації, відповідно до вимог чинного законодавства;

- користувачами згідно цього Положення виступають:

- фізичні особи – підприємці які бажають використовувати майно (за винятком підприємницької діяльності) для благодійних цілей;

- юридичні особи – неприбуткові організації, установи та заклади спільної та комунальної форм власності, місцеві громадські благодійні організації, місцеві релігійні громади;

- позичкодавцями згідно цього Положення виступають:

а) районна рада:

- на цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району;

- на нерухоме та індивідуально визначене майно, що знаходиться безпосередньо на балансі районної ради;

б) комунальні підприємства, установи, заклади спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району, яким передано майно в оперативне управління або господарське відання:

- на окремі споруди, будівлі, майнові комплекси структурних підрозділів, окремі приміщення (після наданні на сесії районної ради дозволу на передачу  конкретно визначеного майна у безоплатну передачу (позичку);

- на окреме індивідуально визначене майно, що перебуває у них на балансі (за розпорядженням або наказом керівника структурного підрозділу, підприємства, установи, закладу).


II. Порядок розгляду заяв, клопотань та передачі майна спільної

власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району

в безоплатне користування (позику)

 

1. Відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району (надалі - Відділ) веде облік нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району, що не використовується і може бути надане в позичку (далі – об’єкти позички) та подає пропозиції голові районної ради щодо можливості надання об’єктів в позичку.

Ініціатором передачі майна в безоплатне користування (позичку) також може виступати підприємство, установа та заклад (балансоутримувач), щодо майна, яке не використовується за призначенням, є економічно невигідним для утримання, а також відсутні бажаючі отримати його в оренду.

2. Юридична особа або фізична особа - підприємець, які виявили бажання отримати в позичку майно, яке є на балансі районної ради, звертається з обґрунтованою заявою до районної ради. Якщо нерухоме майно спільної власності знаходиться на балансі комунального підприємства, установи чи закладу, заяви подаються до їх керівників.

До заяви додається:

- фізичною особою - підприємцем – копія паспорта, ідентифікаційного номера та свідоцтва про державну реєстрацію.

- юридичною особою – копію Статуту (Положення), копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію довідки про включення до єдиного державного реєстру.

3. Керівники підприємств, установ, організацій, за якими закріплене нерухоме майно спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району на праві господарського відання або оперативного управління звертаються до районної ради з клопотанням щодо надання дозволу виступати позичкодавцем конкретно визначеного нерухомого майна, яке є у них на балансі, вказавши мету та необхідність позички.

До клопотання додаються копії заяв, що надійшли до керівника підприємства, організації, установи від фізичних осіб – підприємців або юридичних осіб, щодо наміру укласти договір позички. У разі необхідності районна рада має право вимагати копію технічних паспортів на нерухоме майно.

4. Голова районної ради або заступник направляє попередньо розглянуті клопотання щодо отримання дозволу виступати позичкодавцем та заяви на позичку нерухомого майна з пакетом документів Відділу для ознайомлення та у разі відповідності документів чинному законодавству, готується проект рішення на розгляд чергової сесії районної ради.


III. Порядок укладання, внесення змін, розірвання та припинення договорів

безоплатного користування (позички) майна спільної

власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району

 

 

1. Підставою для укладання, внесення змін, розірвання чи головою районної ради договору безоплатного користування (позички) майна є рішення районної ради про укладання договору, внесення змін, розірвання чи припинення договору безоплатного користування (позички) на нерухоме та індивідуально визначене майно, що знаходиться на балансі районної ради;

Підставою для укладання, внесення змін, розірвання чи припинення керівником підприємства, установи чи закладу договору безоплатного користування (позички) конкретно визначеного нерухомого майна, що знаходиться у нього на балансі та закріплене на праві господарського відання або оперативного управління є рішення районної ради про надання дозволу на укладання, внесення змін, розірвання чи припинення договору безоплатного користування (позички) нерухомого майна.

Підставою для укладання, внесення змін, розірвання чи припинення керівником підприємства, установи чи закладу договору безоплатного користування (позички) на окреме індивідуально визначене майна, що знаходиться у нього на балансі є розпорядження чи наказ керівника про  укладання, внесення змін, розірвання чи припинення договору безоплатного користування (позички) вище зазначеного майна.

2. Договір безоплатного користування (позички) тільки з моменту підписання сторонами вважається укладеним, зміненим, розірваним чи таким що припинив свою дію.

3. В разі коли позичкодавцем виступають підприємства, установи, організації, за якими закріплене майно спільної власності на праві господарського відання або оперативного управління, один примірник договору позички, додаткових угод про внесення змін, розірвання чи припинення надаються до районної ради.

Договір безоплатного користування (позички) укладається в трьох екземплярах: 1-й – позичкодавцю, 2-й – користувачу, 3-й – районній раді.

4. Передача об’єкта позички здійснюється в термін встановлений сторонами і оформляється актом приймання - передачі.

Акт приймання-передачі підписується уповноваженими представниками сторін і є обов’язковим додатком до договору безоплатного користування (позички).

5. Договір позички розривається у разі:

- повернення користувачем майна до спливу строку дії договору;

- непередбачених обставин майна стало потрібне позичкодавцеві;

- коли користування майном не відповідає умовам договору;

- коли майно самостійно передане у користування третім особам;

- недбалого поводження з майном воно може бути пошкоджене або знищене;

- за згодою сторін.

6. Договір позички припиняється у разі:

- смерті фізичної особи – підприємця, ліквідації або банкротства юридичної особи, яким майно було передано в користування;

- відчуження позичкодавцем майна;

- знищення об’єкта позички.

7. У разі припинення договору чи дострокового його розірвання користувач зобов’язаний повернути позичкодавцеві об’єкт позички, про що складається акт прийому-передачі. Якщо користувач допустив погіршення стану об’єкта позички або його руйнування, він повинен відшкодувати позичкодавцеві збитки, якщо не доведено, що це сталося не з його вини.

8. Укладений сторонами договір безоплатного користування (позички) повинен відповідати типовому договору, який затверджується сесією районної ради (додаток).

 

IV. Поліпшення нерухомого майна

 

1. Користувач має право за погодженням з позичкодавцем, якщо інше не передбачено договором безоплатного користування (позички), за рахунок власних коштів здійснювати поточний ремонт майна.

2. За попереднім погодженням з Власником майна, у разі виникнення потреби в користувача на виконання перепланування, реконструкції або капітального ремонту нерухомого майна, користувачем за власні кошти виготовляється проектно-кошторисна документація та експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, який подається на розгляд профільної постійної комісії районної ради.

3. Дозвіл на виконання таких робіт надається рішенням сесії районної ради. Витрати, пов’язані з такою реконструкцією, користувачу не повертаються.

4. Здійснення поліпшення нерухомого майна проводиться з врахуванням вимог чинного законодавства.

 

                                                                                                              Додаток до Положення

                                                                                 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

безоплатного користування (позички) майна спільної власності

територіальних громад сіл. селища та міста Оріхівського району

 

“____”___________20__ року                                                                    м. Оріхів

 

__________________________________________(надалі - Позичкодавець) в особі ____________________________________________, який діє на підставі ______________, з однієї сторони, та ____________________________________ (надалі - Користувач), в особі ____________________________________, який діє на підставі __________________ з другої сторони, (надалі - Сторони), уклали цей Договір позички (надалі - Договір) про наступне.

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Позичкодавець зобов’язується передати, а Користувач прийняти у безоплатне користування згідно з актом приймання-передачі (нерухоме чи індивідуально визначене майно) (надалі - майно), що розміщене в ________________________, яке є спільною власністю територіальних громад сіл. селища та міста району та перебуває на балансі ___________________.

 

  1. МЕТА ДОГОВОРУ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

2.1.Об’єкти позички за даним Договором використовуються Користувачем для___________________________ з метою __________________________.

 

  1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.Позичкодавець зобов’язується передати Користувачеві вищевказане майно, згідно акту приймання – передачі в належному стані.

3.2. Користувач зобов’язується:

а) використовувати майно відповідно до його призначення та мети Договору;

б) своєчасно, відшкодовувати фактичні витрати з оплати позичкодавцем комунальних послуг (газ, тепло, вода, електроенергія) в частині використання користувачем займаних площ і показників лічильників обліку вказаних послуг;

в) забезпечити збереження даного майна, електричну та пожежну безпеки, запобігати його пошкодженню та псуванню;

г) своєчасно здійснювати поточний та інші види ремонтів майна;

г) не передавати, без дозволу позичкодавця, майно у користування іншій особі;

д) по закінченні терміну дії цього договору повернути позичкодавцю майно в аналогічному порядку та стані встановленому при його передачі.

 

  1. ПРАВА СТОРІН

4.1. Права Позичкодавця:

4.1.1. Позичкодавець має право вимагати розірвання даного договору, попередивши про це Користувача за два місяці до цього, і повернення об’єктів позички у разі, якщо:

- користування об’єктами позички не відповідає призначенню та умовам договору;

- об’єкти позички самочинно передано у користування іншій особі;

- позичкодавцем встановлено не ефективне використання майна;

- продажу об'єкта позички майна за рішенням сесії районної ради;

4.2. Права Користувача:

4.2.1. Користувач має право на отримання об’єктів позички від Позичкодавця в строк і в порядку, передбаченому даним Договором.

4.2.2. За попереднім погодженням з Позичкодавцем, у разі виникнення потреби, провести за власний рахунок перепланування, реконструкцію або здійснити капітальний ремонт майна, Витрати, пов’язані з такою реконструкцією, переплануванням та капітальним ремонтом користувачу не відшкодовуються.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Всі питання, які виникають з умов цього Договору вирішуються спільно сторонами.

5.2. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.3. Спори між Сторонами вирішуються у законодавчому порядку.

 

  1. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Договір укладено строком на __________та діє з ______ по ___р. включно.

6.2. Цей Договір позички розривається у разі:

- повернення користувачем майна до спливу строку дії договору;

- непередбачених обставин майна стало потрібне позичкодавцеві;

- коли користування майном не відповідає умовам договору;

- коли майно самостійно передане у користування третім особам;

- недбалого поводження з майном воно може бути пошкоджене або знищене;

6.3. Договір може бути розірвано достроково за рішенням суду або за погодженням Сторін з підстав, передбачених законодавчими актами України та вимог цього Договору.

6. 4. Договір позички припиняється у разі:

- смерті фізичної особи – підприємця, ліквідації або банкротства юридичної особи, яким майно було передано в користування;

- відчуження позичкодавцем майна;

- знищення об’єкта позички.

6.5. За погодженням Сторін з підстав, передбачених законодавчими актами України та вимог цього Договору, до договору можуть вноситись зміни, які оформлюються додатковою угодою.

6.6. За два місяці до закінчення строку дії Договору, Сторони можуть домовитись про продовження строку його дії на тих самих умовах і той самий термін, шляхом підписання додаткової угоди.

 

  1. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

7.1. Майно повертається Користувачем Позичкодавцю у випадках та в порядку, передбаченими даним договором.

7.2. Повернення Майна проводиться за актом прийому - передачі.


8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Взаємовідносини Сторін, неврегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.

8.2. Цей Договір складено в 3–х примірниках, у 3-х примірниках:  позичкодавцю, користувачу та Оріхівській районній раді, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну  силу.

9.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Позичкодавець:

Повна назва установи, підприємства:

___________________________

Адреса, індекс

____________________________

Телефон ____________________________

Посада ____________________________

Підпис                     ПІБ

“ ___ “ ______ 20__р.

М.П

Користувач:

Повна назва установи, підприємства: ___________________________

Адреса, індекс

____________________________

Телефон ____________________________

Посада ____________________________

Підпис               ПІБ

“ ___ “ ______ 20__р.

М.П.

 

                                                                                                                                  Додаток до Договору                   

АКТ

приймання – передачі майна  

 

__________________________________________(надалі - Позичкодавець) в особі_________, передає, а ____________ (надалі - Користувач), в особі ____________, приймає в строкове безоплатне користування (позичку) відповідно до Договору № ___ від_______ майно спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району, а саме:

____________________________________________________________________Цей акт є невід’ємною частиною договору № __ від ____________ року. 

Акт складено у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу:  позичкодавцю, користувачу та Оріхівській районній раді.

 

Майно передав:

Позичкодавець:

Повна назва установи, підприємства:

___________________________

Адреса, індекс

____________________________

Посада ____________________________

Підпис                     ПІБ

“ ___ “ ______ 20__р.

М.П

Майно прийняв:

Користувач:

Повна назва установи, підприємства: ___________________________

Адреса, індекс

 ____________________________

Посада ____________________________

Підпис               ПІБ

“ ___ “ ______ 20__р.

М.П.

 

Начальник відділу з питань

управління об’єктами спільної

власності територіальних громад району                                                                   О.Л.Губська

 

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення районної ради

«Про затвердження положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, та міста Оріхівського району»

 

З метою врегулювання порядку передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Оріхівського району.

Керуючись п.20 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», ст. ст. 827 – 836 Цивільного кодексу України, та на виконання рішення районної ради № 9 від 30.09.2016 року «Про затвердження плану діяльності Оріхівської районної ради з підготовки регуляторних актів на 2017 рік», на розгляд  сесії  Оріхівської районної ради пропонується даний проект рішення.

 

 

 

Начальник відділу

з питань управління об’єктами

спільної власності

територіальних громад району                                                                                  О.Л.Губська

 

Аналіз регуляторного впливу.

 

Назва регуляторного акта: «Положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, та міста Оріхівського району»   

Регуляторний орган: Оріхівська районна рада.

Розробник документа: Відділ з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату Оріхівської районної ради.

 Контактний телефон – 4-35-52.
      Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою КМУ від 11 березня 2004 року № 308.

1.Опис проблеми:
     У зв’язку з наявністю вільних приміщень та періодичного надходження до Оріхівської районної ради звернень від бюджетних установ та закладів комунальної форми власності стосовно передачі їм в користування майна спільної власності територіальних громад району, виникла необхідність врегулювання порядку передачі в безоплатне користування (позичку) такого майна.

2. Цілі правового регулювання.
     Положення розроблене з метою встановлення єдиного організаційно-правового механізму, який регулює відносини щодо передачі майна в безоплатне користування (позичку).

3.Механізм та заходи для розв’язання проблеми. 

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти Оріхівською районною радою рішення про затвердження Положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, та міста Оріхівського району.

4. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументів.

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.
     Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто, так як єдиної процедури передачі майна в безоплатне користування (позичку) відсутня.
     Друга альтернатива – прийняття Положення про порядок передачі в безоплатне користування (позичку) майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, та міста Оріхівського району.

Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.

       5.Обґрунтування можливостей досягнення цілей.
       Прийняття Положення забезпечить відповідність механізму та процедури подання та розгляду матеріалів, щодо передачі комунального майна району у безоплатне користування (позичку), умовам та механізму здійснення зазначених дій для об’єктів комунальної власності.
       Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

    6.Очікувані результати прийняття акта.
        Затвердження Положення приведе до досягнення цілей правового регулювання та створення єдиної процедури передачі майна в безоплатне користування (позичку), підвищення бухгалтерської дисципліни та можливість громадського контролю.

    7. Строк дії.
        Строк дії зазначеного регуляторного акта не обмежений.

    8. Показники результативності регуляторного акта.

    В результаті впровадження регуляторного акту буде досліджуватись та вивчатися:

    - ефективність розробленого механізму;

    - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта;

    - кількість суб’єктів господарювання, на які поширюється дане Положення;

    - створення позитивного іміджу районної влади.

    9. Заходи з відстеження результативності акта.

    Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведене протягом року після набрання чинності даного регуляторного акта.
        З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене через півтора року з дня набрання ним чинності.
         Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

     Зауваження та пропозиції до проекту приймаються відділом з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату районної ради:

    - поштою за адресою: 70504, м. Оріхів, вул. Покровська, буд. 58 к. 32

    - на електронні адреси: info@orradagov.ua, rrada2@ukr.net

    Телефон: (06141) 4-35-52  

 

Начальник відділу з питань

управління об’єктами 

спільної власності району                                                                                                  О.Л.Губська                                                                                  

 

 24.07.2017